DEPARTMENTNAME FILENAME
शासन निर्णय शिभागीय प्रिासकीय प्रशिक्षण संस््ाच्ंया पदाचंा एकसमान आकृतीबधं शनशित करणेबाबत.pdf View
शासन निर्णय प्रशिक्षण संस्था घोषित करण्याबाबत.pdf View
शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरण.pdf View

शासनाच्या सर्व विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना कामकाज विषयक ज्ञान देणे, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना लोकाभिमुख बनविणे व त्यांना प्रशिक्षण देणे या हेतूने विभागीय आयुक्त कार्यालयात नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रोबोधिनी ची स्थापना करण्यात आली.

MAP

संपर्क

जिमखाना रोड, विभागीय आयुक्त कार्यालय शिवार ,नाशिक रोड ,नाशिक - ४२२२१४
+९१ (२५३) २४५-३३६६
+९१ (२५३) २४५-३३६६