DEPARTMENTNAME FILENAME
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम म. ना. से. (वेतन) नियम 1981.pdf View
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम म. ना. से. (रजा) नियम 1981.pdf View
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम म. ना. से. (निवृत्तीवेतन) नियम 1982.pdf View
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ - यशदा.pdf View
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1979 - स.सं., लेखा व कोषागारे.pdf View
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) १९८१.pdf View

शासनाच्या सर्व विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना कामकाज विषयक ज्ञान देणे, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना लोकाभिमुख बनविणे व त्यांना प्रशिक्षण देणे या हेतूने विभागीय आयुक्त कार्यालयात नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रोबोधिनी ची स्थापना करण्यात आली.

MAP

संपर्क

जिमखाना रोड, विभागीय आयुक्त कार्यालय शिवार ,नाशिक रोड ,नाशिक - ४२२२१४
+९१ (२५३) २४५-३३६६
+९१ (२५३) २४५-३३६६