DEPARTMENTNAME FILENAME ISVISIBLE
पुस्तके संदर्भ साहित्य .PDF View
पुस्तके सॉफ्ट स्किल्स .PDF View
पुस्तके सत्र साहित्य.PDF View
पुस्तके राष्ट्रीय पेन्शन योजना .PDF View
पुस्तके खरेदी प्रक्रिया इ - निवीदा .PDF View
सहकार विभाग 97 वी घटना दुरूस्ती (सहकार विभाग).pdf View
कृषि विभाग एकात्मिक शाश्वत शेती (कृषि विभाग).pdf View
महसूल विभाग गांव नमुना क्र. १ क (महसूल विभाग).pdf View
सहकार विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (सहकार विभागाकडील PPT ).pdf View
कौशल्य विकास व उद्योजकता संचालनालय तोंडओळख प्रशिक्षण प्रेझेंटेशन (कौशल्य विकास व उद्योजकता संचालनालय).pdf View
सहकार विभाग बालमजुरी अधिसुचना (प्रतिबंध आणि नियमन) (सहकार विभाग).pdf View
मंत्रालय विधानमंडळ कामकाज भाग १ (मंत्रालय).pdf View
मंत्रालय विधानमंडळ कामकाज भाग 2 (मंत्रालय).pdf View
मंत्रालय केंद्र व राज्य शासनाचे विविध आयोग (मंत्रालय).pdf View
सर्व विभाग इ गर्व्हनन्स आणि डिजीटल महाराष्ट्र (सर्व विभाग).pdf View
सर्व विभाग राज्य शासनाच्या महत्वकांक्षी योजना (सर्व विभाग).pdf View
सर्व विभाग विधानमंडळ सदस्यांना सौजन्यपूर्ण वागणूक देण्याबाबत (सर्व विभाग).pdf View
सहकार विभाग सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 (सहकार विभाग) .pdf View
सहकार विभाग सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 91 (सहकार विभाग) .pdf View
महसूल विभाग महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (महसूल विभाग).pdf View
सर्व विभाग बिंदू नामावली.pdf View
सहकार विभाग सहकार म्हणजे काय (सहकार विभाग) .pdf View
सर्व विभाग महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (सर्व विभाग).pdf View
सहकार विभाग महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 (सहकार विभाग).pdf View
सर्व विभाग पत्रलेखन.pdf View
सर्व विभाग टिपणीलेखन.pdf View
सर्व विभाग नस्ती व्यवस्थापन .pdf View
सर्व विभाग अभिलेख व्यवस्थापन.pdf View
सर्व विभाग ब्लेंडेड ट्रेनिंग - COMMIT.pdf View
सॉफ्टस्किल्स प्रभावी संवाद.pdf View
सॉफ्टस्किल्स भावनिक बुध्दिमत्ता.pdf View
सॉफ्टस्किल्स समस्या निराकरण.pdf View
सॉफ्टस्किल्स संघकार्य.pdf View
सॉफ्टस्किल्स वेळेचे व्यवस्थापन.pdf View
सॉफ्टस्किल्स वैयक्तिक आणि संस्थात्मक मुल्ये .pdf View
सॉफ्टस्किल्स ताण-तणाव व्यवस्थापन.pdf View
सॉफ्टस्किल्स नेतृत्व कौशल्य.pdf View
सॉफ्टस्किल्स कार्यसंस्कृती.pdf View
सॉफ्टस्किल्स संघर्ष व्यवस्थापन.pdf View
सॉफ्टस्किल्स अन्न आणि जीवनशैली.pdf View
सॉफ्टस्किल्स स्वच्छ भारत अभियान.pdf View
सॉफ्टस्किल्स पुस्तक वाचन.pdf View
वित्तीय आहरण व संवितण अधिकारी यांची कर्तव्ये व जबाबदारी.pdf View
वित्तीय राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना.pdf View
वित्तीय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका.pdf View
वित्तीय मुंबई वित्तीय नियम १९५९.pdf View
वित्तीय अर्थसंकल्प व वित्तीय नियम.pdf View
वित्तीय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमावली.pdf View
वित्तीय सुधारित खरेदी धोरण 2016 .pdf View
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम म. ना. से. (वेतन) नियम 1981.pdf View
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम म. ना. से. (रजा) नियम 1981.pdf View
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम म. ना. से. (निवृत्तीवेतन) नियम 1982.pdf View
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ - यशदा.pdf View
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1979 - स.सं., लेखा व कोषागारे.pdf View
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) १९८१.pdf View
शासन निर्णय शिभागीय प्रिासकीय प्रशिक्षण संस््ाच्ंया पदाचंा एकसमान आकृतीबधं शनशित करणेबाबत.pdf View
शासन निर्णय प्रशिक्षण संस्था घोषित करण्याबाबत.pdf View
शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरण.pdf View
आर. टी. आय. आर्टीआय .pdf View

शासनाच्या सर्व विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना कामकाज विषयक ज्ञान देणे, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना लोकाभिमुख बनविणे व त्यांना प्रशिक्षण देणे या हेतूने विभागीय आयुक्त कार्यालयात नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रोबोधिनी ची स्थापना करण्यात आली.

MAP

संपर्क

जिमखाना रोड, विभागीय आयुक्त कार्यालय शिवार ,नाशिक रोड ,नाशिक - ४२२२१४
+९१ (२५३) २४५-३३६६
+९१ (२५३) २४५-३३६६